Roller

För att en signalskyddsorganisation ska fungera på ett bra och säkert sätt behövs flera roller med olika ansvarsområden, uppgifter och behörigheter.

Rollfördelning

En grundläggande signalskyddsorganisation måste alltid innehålla en signalskyddschef. Övriga roller kan vara:

  • Biträdande signalskyddschef
  • Systemoperatör
  • Nyckeladministratör
  • Kortadministratör

En och samma person kan inneha flera roller och funktioner inom signalskyddsorganisationen. Hur organisationen bör se ut kan skilja sig åt beroende på vilken krypto- eller signalsyddslösning organisationen har behov av.

Signalskyddschefen

Leder och samordnar signalskyddstjänsten. Detta sker bl.a. genom att dokumentera signalskyddsverksamheten i en signalskyddsinstruktion. Signalskyddschefen ansvarar också för att samordna signalskyddstjänsten med säkerhetsskydds- och IT-säkerhetstjänsterna, samverka med berörda organisationer eller enheter inom signalskyddstjänstens område och upprätthålla signalskyddstjänstens krav på säkerhetsskydd.

Till signalskyddschefens uppgifter hör även att beställa signalskyddsnycklar och signalskyddsmateriel och att ansvara för redovisningen av detta. När det gäller signalskyddsnycklar ska signalskyddschefen även se till att bestämmelserna efterlevs vid förpackning, distribution, driftsättning, delgivning, inventering och förstöring.

I arbetsuppgifterna ingår också ansvaret för att aktiva kort beställs, lämnas ut och följs upp enligt gällande bestämmelser. Signalskyddschefen är den som ser till att signalskyddspersonalen får nödvändig utbildning, att behörigheterna vidmakthålls och att internkontroller genomförs. En viktig uppgift är också att vidta erforderliga åtgärder vid en signalskyddsincident.

Biträdande signalskyddschef

Är oftast en systemoperatör och ersätter signalskyddschefen när denne inte finns tillgänglig. I befattningen ingår också att komplettera och underlätta för signalskyddschefen, exempelvis när verksamheten är uppdelad på flera geografiska platser.

Systemoperatören

Installerar och underhåller signalskyddssystemen.

Nyckeladministratören

Administrerar signalskyddsnycklar enligt signalskyddschefens bestämmande.

Kortadministratören

Administrerar och ansvarar för redovisningen av aktiva kort och certifikat enligt signalskyddschefens bestämmande.

Användare

Nyttjar signalskyddssystemen.

Underhållspersonal

Den grupp personer som ska hantera, installera och reparera signalskyddsmateriel, såsom tekniker, konsulter och installatörer.

Förrådspersonal

Hanterar signalskyddsutrustning i förråd.

Signalskyddsläraren

Utbildar systemoperatörer och användare.