Signal­­skydd

Krypterade förbindelser och signalskydd är teknik som används dagligen. Signalskydd är till för att förhindra obehöriga att komma åt eller påverka hemliga uppgifter som skickas genom elektronisk kommunikation. På uppdrag av staten stödjer FRA:s Kryptoservice andra myndigheter och civila aktörer med signalskyddssystem och utrustning för säker elektronisk kommunikation.

Vad är signalskydd?

Signalskyddstjänst är verksamhet som syftar till att förhindra obehörig insyn i och påverkan av telekommunikations- och IT-system med hjälp av kryptografiska metoder och övriga signalskyddsåtgärder.

Krypterade förbindelser är en teknik som vi alla använder i princip dagligen, även om vi kanske inte är medvetna om det. Det gäller t.ex. när vi betalar på nätet eller använder vår internetbank.

Signalskydd måste användas vid elektronisk kommunikation av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, dvs. information som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen och som rör Sveriges säkerhet, om detta sker till ett informationssystem utanför verksamhetsutövarens kontroll.

Det finns olika kryptolösningar som skyddar olika typer av kommunikation. Till exempel skyddar filkrypto datafiler, talkrypto samtal och faxkrypto skyddar faxöverföring. För att koppla ihop skyddade nätverk används Ethernet-krypto och VPN-krypto. VPN-krypto möjliggör också säkra videokonferenser. Du hittar mer information om olika kryptolösningar under respektive flik.

FRA och signalskydd

FRA har uppdraget att vara statens resurs inom teknisk informationssäkerhet och signalskydd. Vi stödjer civila myndigheter och organisationer inom både offentlig och privat sektor med utrustning för säker elektronisk kommunikation i form av nationellt godkända signalskyddssystem.

Följande stöd ger FRA till civila aktörer när det gäller krypterad kommunikation för att stärka informationssäkerheten hos samhällsviktig verksamhet:

  • Information och rådgivning inom signalskydd.
  • Anskaffning av signalskyddssystem.
  • Beställning av nycklar, kort och certifikat.
  • Stöd vid installation av signalskyddsutrustning.
  • Signalskyddsutbildningar.
  • Reparationer och underhåll av signalskyddsutrustning.
  • Telefonstöd i frågor som rör signalskydd.

Support

På den här webbplatsen hittar du som arbetar, eller ska starta arbete, med signalskydd information om vad som krävs för att skapa en fungerande signalskyddsorganisation och hur de olika signalskyddssystemen fungerar. Du kan också ladda ned blanketter för incidenthantering och göra beställningar av nycklar, aktiva kort, certifikat och teknisk hårdvara.

Behöver du ytterligare hjälp och stöd kan du alltid kontakta FRA Kryptoservice på telefon 010‑557 41 90 eller via e-post signalskydd@fra.se