Begrepp och för­­­kort­­­ningar

Allmän handling

Handling som förvaras hos ett allmänt organ, som en statlig myndighet eller en kommun. Tre kriterier som ska uppfyllas för att det ska röra sig om en allmän handling:

  1. 1. Det ska röra sig om en handling enligt tryckfrihetsförordningen (TF 2:3)
  2. 2. Handlingen ska förvaras hos myndigheten
  3. 3. Handlingen ska vara antingen inkommen eller upprättad hos myndigheten. Att en handling är allmän är inte detsamma som att den är offentlig.

Enhet

En myndighets organisatoriska enhet.

FFS

Försvarets författningssamling. Sammanställning av lagar och förordningar som reglerar Försvarsmaktens verksamhet. Beslutas av ÖB.

FIB

Försvarsmaktens interna bestämmelser. Interna föreskrifter enligt beslut av ÖB.

FRA

Försvarets radioanstalt. Bedriver signalspaning och stöttar myndigheter inom områdena signalunderrättelsetjänst och informationssäkerhet.

Hemlig

Säkerhetsskyddsförordning (1996:633) är ersatt av Säkerhetsskyddsförordning (2018:658).

HKV/MUST

Försvarsmaktens Högkvarter med Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Verkställande organ som leder och samordnar signalskyddstjänsten inom totalförsvaret enligt Förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten.

I TST AKT

Instruktion Totalförsvarets Signalskyddstjänst Aktiva Kort

IP

Internet protocol – grundläggande protokoll, dvs. utväxling av tekniska uppgifter enligt bestämda regler mellan två datorer eller program i all kommunikation på internet.

IT-system

System med teknik som hanterar och utbyter information med omgivningen.

Kryptografisk funktion

Metoder och principer för:

  • – skydd av information mot insyn vid överföring och lagring med hjälp av kryptering
  • – identifiering och autentisering
  • – signering och verifiering av information.

Menbedömning

Prövning av men i samband med signalskyddsincident ur säkerhetsskyddspunkt.

NaM

Nyckelansvarig myndighet.

NBK

Nyckelbärarkort (rött).

Nyckelansvarig

Myndighet, och i förekommande fall dess enheter, som administrativt och operativt ansvarar för en viss kryptonyckelserie.

RÖS

Röjande signaler. Oönskad elektromagnetisk (radio) strålning som förekommer i de flesta elektroniska utrustningar. Kan begränsas genom olika ingrepp och åtgärder. Klassificeras U1‑3.

SFS

Svensk författningssamling. Sammanställning av Sveriges författningar som utgörs av lagar och förordningar.

Signalkontroll

Genom avlyssning kontrollera att signalskyddet används på ett riktigt sätt för att skydda sekretessbelagd information.

Signalskyddschef

Ska finnas vid varje myndighet som innehar signalskyddssystem. Leder och samordnar den lokala signalskyddstjänsten.

Signalskyddsinstruktion

Styrdokument som ska finnas vid varje myndighet som innehar signalskyddssystem. Upprättas av signalskyddschefen och delges all signalskyddspersonal.

Signalskyddsnycklar

Vital del i signalskyddssystem. Finns i flera utföranden, omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

SÄKK

Säkerhetskontoret vid HKV/MUST.

TAK

Totalförsvarets aktiva kort.

TSA

Totalförsvarets signalskyddssamordning. Äldre begrepp på nuvarande funktion inom HKV/MUST/SÄKK.

TEID

Totalförsvarets elektroniska idkort (grönt).

USP

Utskickningspaket. Ett antal signalskyddsnycklar som räcker över en längre period, t.ex. en insats.

VPN

Virtuellt privat nätverk (engelska: Virtual Private Network) är en teknik som används för att skapa en säker förbindelse eller "tunnel" mellan två punkter i ett icke säkert datanätverk (till exempel internet).