Mångfald och jämställdhet

FRA betraktar mångfald som en tillgång i arbetet och en förutsättning för att vi i verksamheten ska klara av uppdraget.

I vår plan för jämställdhet och mångfald utgår vi från de områden som anges i diskrimineringslagen (2008:567) och dokumenterar aktiviteter för att uppnå våra mål. Vi främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vi är övertygade om att en blandning av människor skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö. Vår organisation rymmer många olika personligheter med unika egenskaper och förutsättningar. Det viktigaste för oss är att du har rätt kompetens och engagemang, sedan ger vi dig rätt förutsättningar för att du ska kunna verka på det sätt som passar dig.

Vi tror att det är viktigt att mångfalds- och jämställdhetsfrågor alltid är i fokus. Därför har vi en arbetsgrupp, Jämstödet, som arbetar aktivt och kontinuerligt med att hitta sätt att förbättra hur vi jobbar med de här frågorna.

Dekorationsbild bestående av stilistiska vågor