Rapportering av miss­för­hål­landen

Om du som är anställd, leverantörer, samarbetspartners eller tillhör övriga intressenter misstänker oegentligheter och missförhållanden som rör FRA går det att anmäla detta. Vid misstanke om brott ska du i första hand vända dig till polisen, men du har också möjlighet att lämna dina tips direkt till myndigheten om du misstänker missförhållanden och oegentligheter.

Tänk på att sådant som enbart rör den rapporterande personens egna arbets- eller anställningsförhållanden i regel inte är ett missförhållande av allmänintresse.

Tips om misstänkta missförhållanden och oegentligheter kan lämnas på flera olika sätt.

Du kan mejla till missforhallanden(@) fra.se. Tipsen tas emot av Funktion för rapport om missförhållanden och utreds sedan.

Du kan ringa FRA:s växel 010-557 46 00 och be att få tala med någon från Funktionen för rapport om missförhållanden. Det går också bra att boka ett fysiskt möte för att rapportera ett missförhållande.

Du kan även skicka ett brev till:

FRA
Funktion för rapport om missförhållanden
161 26 Bromma

(Märk brevet "tips om misstänkta missförhållanden/oegentligheter").

Tänk på att FRA är en myndighet och uppgifter som kommer in till FRA betraktas som allmän handling och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Utelämna namn och personuppgifter om du vill vara helt säker på att vara anonym. Om du inte anger namn eller kontaktuppgifter kommer vi samtidigt inte kunna återkoppla till dig om hur utredningen har gått.

Vid en anmälan kommer FRA att behandla dina personuppgifter i enlighet med den information som framgår under rubriken ”Behandling av personuppgifter vid Försvarets radioanstalt (FRA)".

Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden ger ett extra starkt skydd för visselblåsare. Skyddet förutsätter att du hör till någon av följande personkategorier och rapporterar om ett missförhållande i FRA:s verksamhet som du är, har varit eller kan komma att bli verksam i.

  • • arbetstagare
  • • volontärer
  • • praktikanter
  • • personer som annars utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning
  • • egenföretagare
  • • personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, om verksamhetsutövaren är ett företag, och
  • • aktieägare som är verksamma i bolaget, om verksamhetsutövaren är ett aktiebolag

Tänk på att det här skyddet enligt lagen inte gäller om du rapporterat säkerhetsskyddsklassade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen, eller information som rör nationell säkerhet i verksamheten på FRA, där tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller. Lagens ansvarsfrihet medför inte någon rätt att lämna ut handlingar.

Det är viktigt att notera att det starkaste skyddet för att anmäla missförhållanden är genom meddelarfriheten. Du kan alltid vända dig till media och lämna uppgifter. FRA får inte efterforska vem som lämnat uppgifter (efterforskningsförbudet) och inte heller straffa den som lämnat uppgifterna (repressalieförbudet). Anskaffarfriheten gäller också i de flesta fall. Samtidigt är det viktigt att du känner till att dessa friheter inte gäller för så kallade kvalificerade tystnadsplikter, exempelvis avseende uppgifter som i vissa fall är belagda med sekretess till skydd för rikets säkerhet eller dess förhållande till andra stater (utrikes- och försvarssekretess).

Regeringen har även beslutat om att det ska finnas externa rapporteringskanaler för vissa sektorer dit du kan vända dig med information om missförhållanden. Exempelvis är Konkurrensverket behörig myndighet på upphandlingsområdet, Ekobrottsmyndigheten när det gäller EU:s finansiella intressen avseende bedrägeribekämpning, Strålsäkerhetsmyndigheten gällande strålskydd och Arbetsmiljöverket har ett särskilt brett mandat. Läs mer på respektive myndighets webbplats.