Vi är fler än någonsin

Den försämrade säkerhetspolitiska utvecklingen gör att vi behöver bli fler som skyddar Sverige från de allvarligaste hoten. FRA växer och vi är nu omkring tusen anställda. Myndigheten får kommande år ökade anslag som ska användas till att stärka verksamheten ytterligare.

2023-04-03

Hoten mot Sverige och svenska intressen är komplexa och fortsätter att växa. Säkerhetsläget i Sveriges närområde har snabbt försämrats och även inom cyberområdet växer behovet av vårt stöd.

Mot bakgrund av det försämrade omvärldsläget får FRA ekonomiska tillskott de närmaste åren för att utveckla och stärka verksamheten. Myndigheten ökar i antal anställda och vi är nu omkring tusen medarbetare.

- Efterfrågan på underrättelser från FRA har varit större än någonsin det senaste året så den expansion som FRA nu är inne i är avgörande, säger generaldirektör Björn Lyrvall.

Tack vare underrättelser från FRA får våra uppdragsgivare underlag till stöd för Sveriges försvars-, utrikes- och säkerhetspolitik. Det handlar bland annat om allvarliga cyberhot, om massförstörelsevapen, om militär förmåga, om andra länders avsikter och om främmande underrättelseverksamhet. Men också om terrorhot och om hot mot svenska militära insatser utomlands.

Under år 2022 utvidgades också uppdragsgivarekretsen för FRA:s stöd på cybersäkerhetsområdet. FRA kan numera i större omfattning än tidigare bidra till att stärka skyddet för de mest skyddsvärda verksamheterna i Sverige.

Teknik en förutsättning för våra uppdrag

Våra uppdrag inom signalspaning och cyberförsvar är till stor del beroende av att vi har rätt teknik och lösningar för att kunna lyckas. Detta gäller även den teknik som krävs för myndighetens stödfunktioner. Teknikavdelningen på FRA utgör en stor del av den samlade personalstyrkan och förser hela myndigheten med den teknik och de system som verksamheten behöver. Avdelningen ansvarar för systemens hela livscykel och bevakar ständigt den tekniska utvecklingen i omvärlden.

Vill du bli en av oss?

Efterfrågan på myndighetens leveranser, både när det gäller underrättelser och informationssäkerhet, kommer med all sannolikhet fortsätta att öka.

Varje medarbetare på FRA utgör en viktig del i detta pussel.

Vill du vara en del i att skydda Sverige och vår demokrati? Vill du bli en av oss?

Läs mer om att jobba hos oss