Statsråden besökte Nationellt cyber­säker­hetscenter


– Bra att ni är igång, att ni hanterar de basala frågorna. Så tackade inrikesminister Mikael Damberg för onsdagens (16/6) digitala besök vid Nationellt cybersäkerhetscenter.

Bild på FRA:s logga i svart utförande

2021-06-07

Mikael Damberg och försvarsminister Peter Hultqvist fick en beskrivning av hur centret byggs upp och gradvis förbättrar Sveriges cybersäkerhet. Det var cheferna för FRA, MSB, Must och Säkerhetspolisen som tillsammans med tjänstemän från samma myndigheter berättade hur centret realiseras, efter regeringsbeslutet i december förra året om att centret skulle skapas.

Nationellt cybersäkerhetscenter sitter för närvarande i provisoriska lokaler och får inom kort sina första tjänster tillsatta. Flertalet av de som ska arbeta i centret på sikt kommer att vara anställda hos de samverkande myndigheterna.

Under mötet gick man igenom den konkreta verksamhet som hittills påbörjats och planerats. Den röda tråden var hur centret ger möjlighet till ökad effektivitet genom operativ samverkan, internt och på sikt gentemot exempelvis näringslivet.

Lena Hallin från Must strök under att den samverkan som nu inleds i centret visserligen har förebilder, men i många avseenden går längre än dessa.

Björn Lyrvall från FRA sa att en väsentlig del av centret är en närmare operativ samverkan, att upptäcka och hantera cyberangrepp: ”Viss verksamhet i samhället är engagerad medan andra saknar koll på sin cyberrisk.”

Säkerhetspolischef Klas Friberg underströk att även om myndigheterna har olika roller och lyder under skild lagstiftning, innebär centret att myndigheterna hanterar cybersäkerhetsfrågorna ihop, mer än tidigare.

MSB:s vikarierande generaldirektör Camilla Asp sammanfattade: ”Närheten kommer att ge god effekt.”