Översyn av reglerna för FRA:s inter­natio­nella sam­arbeten

Regeringen har beslutat om direktiv för en översyn av de bestämmelser som FRA tillämpar vid internationella samarbeten. Syftet med uppdraget är att säkerställa att FRA kan bedriva ett internationellt samarbete på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, och med tillbörlig hänsyn till enskildas personliga integritet.

FRA:s logga

2020-05-06

Enligt direktivet ska utredaren bland annat:

  • Redogöra för de bestämmelser som gäller för Försvarets radioanstalts internationella samarbete inom försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamheten
  • Bedöma om regleringen av Försvarets radioanstalts internationella samarbete är effektiv och ändamålsenlig sett till myndighetens verksamhet och enskildas personliga integritet
  • Lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2020.

I bakgrunden till direktivet säger man att försvarsunderrättelseverksamhet är av grundläggande betydelse för Sveriges försvar och säkerhet och att verksamheten också är avgörande för svenskt deltagande i internationella säkerhetspolitiska samarbeten.

Man konstaterar även att inget land på egen hand kan inhämta ett fullständigt underrättelseunderlag. Utbyte av underrättelser och samarbete om metodik är därför centrala inslag i all försvarsunderrättelseverksamhet, inte minst i Försvarets radioanstalts signalspaningsverksamhet.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.