Konferens­­en "Infor­ma­tions­säker­het för offentlig sektor 2018"

Den 4-5 september genomfördes konferensen "Informationssäkerhet för offentlig sektor 2018" på Münchenbryggeriet i Stockholm. Konferensen arrangerades av myndigheterna i SAMFI-samarbetet, MSB, FRA, PTS, Säkerhetspolisen, Polisen, FMV och Försvarsmakten.

Podium säkerhetskonferens 4-5 september i Stockholm

2018-09-05

På den inledande dagen medverkade FRA:s generaldirektör Dag Hartelius i en panel med de andra myndightescheferna. Under paneldiskussionen framförde Dag Hartelius bland annat att cyberområdet präglas av en del fragmentisering som motverkar effektivitet men innebär också att det har varit svårt att få till ett sammanhållande ekosystem.

Det finns andra länder som kommit längre i sitt tänkande, och som Sverige skulle kunna lära sig av.

Ett exempel som FRA menar kan ge inspiration för svenskt vidkommande är Storbritannien, som ofta lyfts upp som ett föregångsland genom att man där samlat olika verksamheter och både privat och offentliga aktörer inom ramen för National Cyber Security Center (NCSC).

Viktiga beståndsdelar i NCSC är kunskap om hur angrepp sker och om aktörerna bakom, förmåga att omvandla denna kunskap till skyddsåtgärder på olika nivåer och samlad nationell lägesbild genom incidentrapportering.

NCSC har dessutom skapat nationella strukturer för samverkan mellan privata och offentliga verksamheter inom området, vilket underlättar helhetsbilden. Ytterligare fördelar genom en funktion liknande NCSC är att man då på ett samlat sätt skulle kunna ta sig an en av de största utmaningarna inom området, den framtida kompetensförsörjningen.

Med utgångspunkt Storbritanniens modell kan man konstatera att många delar finns på plats i Sverige, hos olika myndigheter. Liknande modell för samverkan finns exempelvis redan genom Nationellt Centrum för Terrorhotbedömning (NCT).

FRA:s uppfattning är att det skulle vara något väl värt att studera Storbritanniens exempel närmare, och se vilka glapp som kan finnas i Sverige och hur de kan fyllas - snarare än att bilda ytterligare nya myndigheter inom området, något som tar energi och lätt skapar nya gränsdragningsproblem. Det förs en dialog om dessa frågor mellan FRA och andra berörda myndigheter, främst Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och  MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.