FRA lämnar underlag till försvarspropositionen

FRA fick i juli i år i uppdrag att lämna ett underlag gällande vår verksamhet till regeringens försvarspolitiska proposition för perioden 2021-2025. Underlaget ska baseras på försvarsberedningens rapporter Motståndskraft och Värnkraft. FRA:s svar lämnades den 15 november 2019 till Försvarsdepartementet. Här finns en sammanfattning av FRA:s svar.

Rosenbad

2019-11-15

Uppdraget
Försvarsdepartementet gav i juli Försvarets radioanstalt (FRA) uppdraget att utifrån sitt verksamhetsområde lämna underlag till regeringens försvarspolitiska proposition för perioden 2021-2025. Underlaget ska utgöras av en bedömning av Försvarsberedningens rapporter Motståndskraft (Ds 2017:66) och Värnkraft (Ds 2019:8).

Försvarsberedningen har beskrivit svensk inriktning och förmåga åren 2021 till 2025 inom säkerhetspolitiken, det militära försvaret och totalförsvaret i övrigt. För FRA:s del är viktiga punkter att försvarsunderrättelseförmågan i Sverige ska stärkas och utvecklas, liksom en starkare informations- och cybersäkerhetsförmåga inom totalförsvaret.

En god försvarsunderrättelseförmåga är en grundsten i Sveriges självständiga och aktiva utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt för vårt lands kartläggning av yttre hot. En väl fungerande signalspaning är även en förutsättning för ett effektivt cyberförsvar.

FRA utgår, förutom från Försvarsberedningen rapporter, även från vad som krävs för att verka i alla delar av myndighetens uppdrag enligt instruktion och regeringens inriktning.

Fred, kris och krig
De förmågor som FRA förväntas ha i normalläge, gråzon/kris och krig måste förstärkas och utvecklas redan i fredstid. Investeringar i robusthet, såsom skyddade anläggningar, alternativa grupperingsplatser och redundans, tar tid att genomföra. Det finns även ett behov av att se över regelverket om signalspaning för att det ska vara mer ändamålsenligt under såväl normalläge som under kris och krig.

Uppdragsgivarnas behov
De senaste årens omvärldsutveckling har medfört att samtliga uppdragsgivare påtagligt ökat sin efterfrågan av underrättelserapportering. För att FRA ska kunna tillmötesgå rapportmottagarnas behov krävs både att den egna kapaciteten ökar och att samverkan förstärks mellan FRA och uppdragsgivarna. 

FRA:s uppdragsgivare är regeringen, Regeringskansliet, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och polisens nationella operativa avdelning.

Militära förhållanden i närområdet
Utländska militära förmågor och aktiviteter i Sveriges närområde hör till det högst prioriterade för FRA vad gäller stödet till bland annat Regeringskansliet och Försvarsmakten. FRA behöver här öka sin förmåga för att kunna uppfylla uppdragsgivarnas behov av underrättelser. Behoven innefattar bland annat mer personal inom analys, teknik och administration.

Cyberförsvaret
Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder och Försvarsberedningen understryker betydelsen av att Sverige blir starkare på informations- och cybersäkerhetsområdet.

Försvarsberedningen anser att Sveriges cyberförsvar ska innehålla både defensiva och offensiva förmågor, och kunna upptäcka och hantera olika former av angrepp. Dessutom ska cyberförsvaret kunna fastställa en cyberoperations ursprung. För att FRA ska kunna bistå med detta krävs att FRA stärker sina förmågor också inom cyberförsvaret. Det gäller exempelvis bättre redundans och möjlighet att upptäcka och följa fler avsändare av angrepp mot Sverige. FRA måste även stärka sin förmåga att upptäcka och följa påverkansoperationer och förstörande operationer.

Terrorism
Internationell terrorism och våldsbejakande extremism utgör ett fortsatt hot mot Sverige och andra länder, liksom mot svenska intressen utomlands. Dessa agerar i hög grad gränsöverskridande.

För att FRA ska kunna rapportera i enlighet med gällande inriktningar behöver FRA:s kapacitet förstärkas och utvecklas. FRA måste ha en än mer utvecklad inhämtnings- och bearbetningsförmåga samt möjlighet att upptäcka nya terrorhot.

Militära insatser utomlands
För att kunna möta Försvarsmaktens behov om stöd till militära insatser utomlands erfordras att FRA utökar sin förmåga att exempelvis snabbt kunna hantera omställning till nya insatsområden.

Förbättrad infrastruktur
Den snabba teknikutvecklingen ställer höga krav på FRA:s anpassningsförmåga och förmågeutveckling för att kunna fullfölja sitt uppdrag. För att FRA ska kunna följa med i teknikutvecklingen krävs ökade resurser till personal, teknikinvesteringar, infrastruktur och anläggningar.