FRA-knäck 4: Sök det hemliga med­delandet!

Denna tävling är nu avslutad. Scrolla längst ned på sidan för att se facit.

Inför varje advent bjuder vi på ett FRA-knäck att lösa under helgen. Varje vecka lottar vi ut tre FRA-muggar bland de inkomna rätta svaren. Välkommen att testa dina färdigheter!

FRAknäck

Den aktuella uppgiften från provet på FRA 1942.

2023-12-21

Årets knäck kommer alla från prov vid FRA 1942 som syftade till att hitta begåvningar inom kryptoforcering.

Knäck 4 – Prov XXI

Vid husvisitation hos en i Sverige bosatt utländsk undersåte har man bland annat funnit nedanstående telegram, som man misstänkte innehålla ett hemligt meddelande.

Försvarsstaben, till vilken telegrammet omedelbart överlämnades, fann också, att ett meddelande av utomordentlig vikt var insprängt i texten. Sök detta!

Ledning:

Vid meddelandets infogande i telegrammet har avsändaren följt en viss princip. För att Ni lättare skall kunna finna denna har ordet ”veckan” här sönderstyckats. Vidare kan nämnas, att ord och bokstäver i meddelandet förekomma i rättvänd ordning och att i intet fall orden sönderdelats i mindre delar än stavelser och på så sätt insprängts i texten.

Telegrammet:

I slutet av veck an motses ett visst prisfall på sill och på torsk. Ett utomordentligt gott fångstresultat noteras från Friesland. Betydande kvantiteter nedsaltas omedelbart för att täcka förestående vinterbehov.

Sök det hemliga meddelandet!

Facit

Rätt svar är "Anfall på Gottland omedelbart förestående". Man tar vart fjärde ord, och ifall det behövs tar man andra stavelsen av det ordet.

Vi har godkänt både Gottland och Gotland i svaren. Faktum är att fram till 1923 stavades Gotland med två t, så för en skribent år 1942 kan "gammalstavning" ha tett sig mindre konstigt än för oss.

Vi gratulerar Peter, Marianne och Axel som dragits som vinnare denna gång.