FRA inför kontroller på Rörbyvägen på Lovön

Säkerhetspolisen har höjt terrorhotbedömningen för Sverige till nivå fyra, högt hot. Därför inför FRA kontroller på Rörbyvägen vid vår huvudanläggning på Lovön väster om Stockholm.

Logotyp FRA

2023-08-18

Dessa kontroller kommer i ett första skede att omfatta en del av trafiken av personer och fordon på Rörbyvägen. Det är stickprov som gäller, samt såsom tidigare fordon och personer som ådrar sig vakternas uppmärksamhet.

Kontrollerna innebär att den som passerar detta skyddsobjekt på Rörbyvägen eller befinner sig i skyddsobjektets omedelbara närhet har skyldighet att på uppmaning av FRA:s skyddsvakt:

  • Stanna,
  • Uppge sitt namn, födelsedatum samt var man bor,
  • Uppge vad syftet är med att passera på vägen eller uppehålla sig i skyddsobjektets närhet,
  • Visa upp sitt fordon och last.

Åtgärderna vidtas med stöd av skyddslagen. De uppgifter som samlas in behålls så länge som det behövs för FRA:s arbete med säkerhetsskyddet.

Vi inser att dessa kontroller innebär visst besvär, men hoppas på förståelse och samarbete i våra ansträngningar som syftar till att stärka skyddet kring vår myndighet.

Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige från de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle – militära angrepp, terrorism och cyberattacker. FRA ger regeringen, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och andra myndigheter kunskaper om omvärlden för att de ska kunna värna Sveriges säkerhet och oberoende.

Frågor som berör kontrollerna vid Rörbyvägen kan skickas till fra@fra.se