Samverkan inom informationssäkerhet


Det är flera myndigheter i Sverige som har ett ansvar inom informationssäkerhet, och samverkan
mellan myndigheter är nödvändig för att kunna möta utmaningarna på ett samordnat sätt. FRA deltar i flera samverkansfora med andra myndigheter. De viktigaste är:

SAMFI (Samverkansgruppen för informationssäkerhet)

  • MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • FMV, Försvarets materielverk
  • Polisen
  • FRA
  • PTS, Post- och telestyrelsen

I SAMFI samarbetar myndigheter med av regeringen särskilt utpekat ansvar för informationssäkerhetsfrågor i samhället. Mer information finns härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster!

NSIT (Nationell Samverkan mot allvarliga IT-hot)

  • FRA
  • Must, Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten
  • Säkerhetspolisen


MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, deltar i NSIT vid vissa tillfällen.

NSIT analyserar och bedömer hot och sårbarheter när det gäller allvarliga eller kvalificerade IT-angrepp mot våra mest skyddsvärda nationella intressen.

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se