Regeringsuppdrag till FRA


 

Regeringsuppdrag och TDV

Avancerade IT-angrepp mot samhällsviktig verksamhet är idag ett påtagligt hot. Mot bakgrund av utvecklingen har FRA fått två olika uppdrag av regeringen, 2010-2011. Uppdragen handlar om hur informationssäkerheten i samhällsviktig verksamhet skulle kunna stärkas genom ett så kallat tekniskt detekterings- och varningssystem (TDV).

Det första uppdraget redovisades i mars 2011 och var främst en genomgång av hur ett TDV-system skulle kunna fungera rent tekniskt. I det andra uppdraget, som FRA fick i november 2011, och som redovisades till regeringen i april 2012, belyses ytterligare aspekter av systemet. Bland annat togs en pilotversion fram och testades.

Utvecklingen inom IT-angrepp

Ett kvalificerat IT-land som Sverige är sårbart. Många funktioner i vårt samhälle är starkt beroende av fungerande IT-infrastruktur och god informationssäkerhet. Det finns ett reellt hot mot svenska intressen och angrepp är vanligt förekommande. Angriparna kan ofta vara stater och andra aktörer med stora resurser.

Nyttan av ett TDV-system

TDV är tänkt som ett förstärkt skydd för de mest skyddsvärda funktionerna i samhället och utgör ett komplement till grundläggande informationssäkerhetsåtgärder. Systemet har förmågan att upptäcka de mest avancerade formerna av IT-angrepp, även sådana angrepp som skulle kunna ta sig förbi vanliga brandväggar och antivirusprogram.

Försöksverksamhet

Idag pågår försöksverksamhet i liten skala. Genom försöksverksamheten har avancerad skadlig kod som sannolikt härrör sig från kvalificerade angripare upptäckts.

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se