CYBERFÖRSVAR
Cyberagrepp på Sverige - karta

Sverige är utsatt för angrepp – varje dag

Genom signalspaning ser vi att IT-angrepp mot svenska myndigheter och företag pågår här och nu. Därför måste verksamheter som hanterar information som är intressant för främmande länders underrättelsetjänster utgå från att man blir utsatt. Även leverantörer till sådan verksamhet kan vara intressanta för en angripare, som en lättare väg till målet.

Vi har även kunnat konstatera att statliga aktörer angriper kritisk infrastruktur i Sverige. Syftet kan exempelvis vara att allvarligt störa viktiga samhällsfunktioner vid en eventuell kris- eller krigssituation.

Tre uppgifter inom cyberområdet
Genom signalspaningen följer FRA även kvalificerade IT-angrepp som sker i det globala nätet. På så sätt får vi god kunskap kring vilka aktörer som står bakom, deras angreppssätt, mål och verktyg. Kunskapen om angreppen kan vi sedan omsätta till olika skyddsåtgärder när vi stödjer myndigheter och statliga bolag i deras informationssäkerhetsarbete.

Omvänt kan den kunskap vi får genom informationssäkerhetsuppdraget ge oss viktiga insteg för signalspaningen. Om vi till exempel ser ett större angrepp mot en myndighet eller ett statligt bolag kan vi försöka identifiera och spåra aktörerna genom signalspaning.

Texten är hämtad från Årsrapport 2016PDF.