Säpo, Must och FRA i nytt samarbete för att stärka den nationella säkerheten

Samarbetsprojektet Nationell samverkan till skydd mot allvarliga IT-hot (NSIT) mellan Säkerhetspolisen, Försvarsmakten/Must och FRA påbörjades i december 2012. NSIT ska analysera och bedöma hot och sårbarheter samt skyddsåtgärder när det gäller allvarliga eller kvalificerade IT-hot mot våra mest skyddsvärda nationella intressen. Syftet är att utveckla samverkan för att försvåra för en kvalificerad angripare att komma åt eller skada svenska skyddsvärda civila och militära resurser.
IT-hot från statsaktörer med kvalificerad förmåga växer och det ställer krav på kvalificerade skyddsåtgärder vilket varit pådrivande bakom bildandet av NSIT. I ett gemensamt uttalande från NSIT:s styrgrupp säger säkerhetspolischef Anders Thornberg, Must-chefen Gunnar Karlson och FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson:

- IT-hotet anpassar sig inte till myndighetsstrukturer och NSIT har vuxit fram ur ett samarbetsbehov som de tre myndigheterna sett under en längre tid. Det krävs en mix av inhämtnings- och analysförmågor och genom NSIT får vi mer effekt av befintliga resurser och stärker den nationella säkerheten.  

De tre myndigheterna kan genom NSIT effektivt samutnyttja sina mest specialiserade kompetenser för att mer effektivt bedöma och hantera hot och sårbarheter. Kompetensen samlas i arbetsgrupper som arbetar kring konkreta projekt. Arbetet sker inom ramen för respektive myndighets uppdrag och innebär inte några utökade befogenheter, utan är ett sätt att ytterligare utveckla det befintliga samarbetet inom området.

NSIT ägnar sig inte åt sådan IT-brottslighet såsom ekonomiska bedrägerier eller belastningsattacker mot hemsidor.

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se