Regeringens skrivelse om uppföljning och granskning av signalspaningsverksamheten

Regeringen lämnar årligen en redogörelse till riksdagen om uppföljning och granskning av signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Den redogörelse som kommit nu gäller granskningsåret 2011. I redogörelsen skriver regeringen bl.a.:

"Regeringen bedömer att Försvarets radioanstalt beaktar både den personliga integriteten och möjligheten att bedriva en effektiv försvarsunderrättelseverksamhet, vilket de har ålagts genom lagar och förordningar."

"Den granskningsverksamhet som Siun ska utföra innebär ett starkt skydd för att den personliga integriteten i samband med signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet uppnås i enlighet med riksdagens och regeringens intentioner och beslut."

Vidare skriver man: "Under 2011 genomförde Siun 9 granskningar enligt signalspaningslagen. Dessa granskningar resulterade i en observation och tre påpekanden. (...) Relationen mellan antal påpekanden i förhållande till antalet genomförda granskningar kan inte bedömas. Orsaken är dels att det saknas historiska data i någon större omfattning genom att Siun endast bedrivit sin verksamhet sedan 2009, dels att granskningarna och påpekandena har olika inriktning"

"Det är också av vikt att poängtera att Siun genom sin kontrollverksamhet inte har lämnat några synpunkter eller förslag på åtgärder till regeringen. Flera av de frågor som Siun tagit upp i sin granskning berör områden där Försvarets radioanstalt redan vidtagit förbättringar eller där arbete i förbättringssyfte pågår."

Läs hela skrivelsen här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se