FRA ber om extra granskning från Siun

Mot bakgrund av bilden som förmedlats i media om internationella samarbeten kommer FRA att be Siun (Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten) att utföra en extra granskning av hur FRA samverkar med andra länder och vilket informationsutbyte som sker.
- Samarbeten med andra länder följer samma regelverk som övrig verksamhet och det finns inga möjligheter att använda internationella samarbeten för att kringgå lagen. Mot bakgrund av den bild som förmedlats tycker vi att det är angeläget både för oss och för allmänheten att området genomlyses ytterligare, säger Christina Malm, vikarierande generaldirektör på FRA.  

Siun har tidigare vid två tillfällen under 2011 granskat FRA:s samarbete med andra länder, utan att ha några synpunkter.

Siuns granskningar sker fyra-fem gånger per år. Vid dessa granskningar har Siun hittills haft nio synpunkter.

-  En del av dessa gäller förslag till förbättringar för att Siun lättare ska kunna utföra sina granskningar, en del gäller tolkning av lagar och regelverk, vilket är förståeligt eftersom det rör sig om en ny lagstiftning. Det finns även ett fall då FRA brustit i de administrativa rutinerna och missat att fatta bevarandebeslut i rätt tid.

Om Siun finner att FRA bedrivit otillåten inhämtning kan Siun enligt signalspaningslagen besluta om att inhämtning ska upphöra och att material ska förstöras. Så har hittills aldrig skett.

FRA:s samarbete med andra länder regleras på flera platser i lagar och förordningar - i signalspaningslagen, försvarsunderrättelselagen och den personuppgiftslag som gäller för FRA. Samarbeten ska alltid tjäna den svenska statsledningen och får inte vara till skada för svenska intressen.

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se