70 år sedan finska signalspaningen RTK kom till Sverige

Stella Polaris, finska RTK reser till Sverige under Andra världskriget
   
För 70 år sedan anlände fyra finska fartyg under brinnande världskrig hamnarna i Härnösand och Gävle. De var lastade med cirka 750 personer i form av personal och anhöriga från den finska signalspaningen, RTK. Dessutom bar de med sig tonvis med radioutrustning och stora mängder dokument relaterade till signalspaning och underrättelsetjänst. Operationen kallades Stella Polaris (Polstjärnan, eller Pohjantähti på finska).
Bakgrunden var farhågor för en sovjetisk ockupation i spåren av vapenstilleståndet länderna emellan. Någon sådan skedde dock inte och merparten av de finska besökarna återvände efter hand till Finland. Ett drygt tjugotal anställdes under kortare eller längre tid varav fjorton blev kvar och tjänstgjorde i de flesta fall vid FRA fram till pensioneringen i befattningar som spanare, bearbetare och kryptoforcörer.

FRA köpte in en del av den finska radioutrustningen och fick därmed ett välkommet tillskott till sin under kriget ganska nedslitna maskinpark. Medförda och överlämnade dokument bidrog till kunskapsbasen och de nya medarbetarnas personliga färdigheter bidrog starkt till en flygande start på det kalla krigets underrättelseproduktion och uppbyggnad av en krigsorganisation som kunde grundas på verkliga krigserfarenheter, inte bara övningar och spel.

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se