Välkommen till FRA:s support­­webb för signal­­skydd

Dekorbild eller genrebild...

FRA har uppdraget att vara statens resurs inom teknisk informationssäkerhet. Vi stödjer andra myndigheter med tillförlitliga signalskyddssystem och ansvarar för leverans av utrustning för säker elektronisk kommunikation.

På supportwebben hittar du som arbetar med signalskydd information om vad som krävs för att skapa en fungerande signalskyddsorganisation, hur de olika signalskyddssystemen fungerar samt manualer och tekniska beskrivningar. Du kan också ladda ner blanketter för incidenthantering och göra beställningar av nycklar, aktiva kort, certifikat och teknisk hårdvara.

Behöver du ytterligare hjälp och stöd kan du alltid kontakta FRA:s enhet för signalskydd på telefon 08‑471 41 90 eller via e-post signalskydd@fra.se

Vem gör vad inom signalskydd?

Kryptografiska funktioner omfattar ett av Försvarsmakten godkänt kryptosystem tillsammans med signalskyddsnycklar, utbildning och regelverk. Samlingsbegreppet för detta är signalskydd. Försvarsmakten har det övergripande ansvaret för signalskyddstjänsten i landet. Signalskyddstjänsten omfattar verksamhet som syftar till att förhindra obehörig insyn i och påverkan av telekommunikations- och IT-system med hjälp av kryptografiska metoder och övriga signalskyddsåtgärder. Myndigheten utvecklar system och lösningar för totalförsvaret och ansvarar för att tillhandahålla signalskydd för den militära sektorn..

Civila verksamhetsutövare tilldelas signalskydd genom att ansöka till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Kommuner, landsting, företag och organisationer kan också teckna avtal med MSB om tilldelning om de behöver skydda information. FRA ansvarar för att tillhandahålla nödvändiga tekniska lösningar till de civila användare som MSB fattar beslut om.

Olika signalskyddssystem

Signalskydd måste användas vid elektronisk kommunikation av säkerhets­skydds­­klassificerade uppgifter, dvs information som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen och som rör Sveriges säkerhet, om detta sker till ett informationssystem utanför verksamhetsutövarens kontroll.

Signalskyddssystem finns i fem signalskyddsgrader:

  • Top Secret
  • Secret
  • Confidential
  • Restricted och
  • Trafikskydd.

Top Secret är den högsta signalskyddsgraden och är godkänt för att skydda information som är placerad i säkerhetsskyddsklassen kvalificerad hemlig. Trafikskydd är ett skydd mot trafikanalys, störsändning och falsksignalering. Trafikskydd är inte godkänt för skydd av säkerhets-skyddsklassificerade uppgifter.

Olika kryptolösningar skyddar olika typer av kommunikation. Filkrypto skyddar datafiler, talkrypto skyddar samtal och faxkrypto skyddar faxöverföring. För att koppla ihop skyddade nätverk används Ethernet-krypto och VPN-krypto. VPN-krypto möjliggör också säkra videokonferenser.