Löne- och anställningsvillkor mm


Löne- och anställningsvillkoren vid FRA regleras av svensk arbetslagstiftning, det statliga Villkorsavtalet samt av lokala avtal.

Arbetstid

Merparten av våra medarbetare arbetar dagtid måndag-fredag och har flextid. Arbetstiden är för de flesta 39 timmar och 10 minuter per vecka och alla klämdagar är då inarbetade. För skiftgående personal, främst radiooperatörer, gäller särskilda scheman och arbetstiden är något kortare än för de dagtidstjänstgörande.

Semester

Hos oss sammanfaller semesterår med kalenderår. Det innebär att du har betald semester redan första året, men antalet semesterdagar reduceras om du inte arbetar hela året. Du har 28 semesterdagar per år till och med det år du fyller 29. Från det år du fyller 30 har du 31 dagar och när du fyllt 40 har du 35 semesterdagar. Semesterdagarna kan du även ta ut i timmar.

Föräldraledighet

Utöver den ersättning du får från försäkringskassan (80 procent av sjukpenninggrundande inkomst) får du ett föräldrapenningtillägg från FRA på 10 procent under högst 360 dagar. Om du har en lön som överstiger basbeloppstaket får du även föräldrapenningstillägg för den delen (det vill säga den del som man inte får ersättning för från försäkringskassan). Totalt får du alltså 90 procent av din lön under högst 360 dagar av föräldraledigheten. Du har också möjlighet att förkorta din arbetstid med 25 procent till dess barnet fyller 12 år.

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se